OGÓLNE WARUNKI UMOWY

 1. Przedmiotem umowy jest używana ( po regeneracji) skrzynia biegów do samochodu, określana w dalszej części jako „towar”.

 2. Sprzedawcą i gwarantem jakości towaru jest firma ARGA Arkadiusz Gajaszek z siedzibą : 08-503 Nowodwór; Grabów Szlachecki 51, określany w dalszej części jako „Sprzedawca”.

 3. Nabywca towaru określany w dalszej części jako „Nabywca”, to podmiot, który nabył towar bezpośrednio u Sprzedawcy na podstawie dowodu zakupu.

 4. Data zakupu, to data odbioru towaru od Sprzedawcy, a w przypadku zakupu połączonego z dostawą, jest nią data dostawy. ( data wystawiania dokumentu zakupu w tym przypadku może być wcześniejsza niż data odbioru towaru). Od tej daty są liczone wszelkie terminy zawarte w umowie.

 5. Jeżeli sprzedaży towaru dokonał inny podmiot niż Sprzedawca, Sprzedawca przestaje być stroną umowy i wszelkie roszczenia dotyczące praw wynikających z zakupu powinny być kierowane do podmiotu , który sprzedał towar.

WARUNKI ZAKUPU

 1. Podstawowym obowiązkiem Sprzedawcy, wynikającym z niniejszych warunków umowy, jest dostawa lub wydanie zamówionego towaru, natomiast podstawowym obowiązkiem Nabywcy jest odbiór towaru i zapłata za niego ceny zakupu.

 2. Sprzedawca może wydać towar z innymi oznaczeniami numerowymi niż te, które są podawane przez producenta pojazdu. Zaistnienie takiego faktu nie może być podstawą do odstąpienia Nabywcy od umowy.

 3. Nabywca ma prawo do wymiany towaru w przypadku stwierdzenia :

 • Różnic montażowych w nabytym towarze w stosunku do skrzyni biegów pierwotnie zamontowanej w pojeździe Nabywcy.

 • Ewidentnej pomyłki w dostawie

 • Uszkodzenia mechanicznego towaru powstałego niezależnie od Nabywcy

 • Zablokowania wałka sprzęgłowego lub braku możliwości zmiany biegów.

 1. Nabywca ma obowiązek zgłosić Sprzedawcy zaistniałe sytuacje wymienione w punkcie 8, do 14 dni od daty zakupu. Po tym terminie Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia towaru do wymiany.

 2. Wszelki osprzęt, który może znajdować się na towarze, nie jest przedmiotem niniejszej umowy i nie jest integralna częścią towaru. Za osprzęt są uważane: łożyska zewnętrzne, czujniki, sprzęgło, przewody gumowe, przewody metalowe, przewody elektryczne, łapy mocujące, mechaniczne przeniesienia na napędu w tym wybieraki. Wszelkie uszkodzenia, wady lub braki wspomnianego sprzętu nie mogą być podstawą do odstąpienia Nabywcy od umowy lub wysuwania roszczeń z tytułu gwarancji i niezgodności towaru z umową.

 3. Na towarze plombą zaznaczone są niektóre miejsca na skrzyni. Usunięcie/zniszczenie plomby jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych oraz uniemożliwia Nabywcy odstąpienia od umowy kupna i ewentualnego zwrotu lub wymiany towaru.

 

ZWROTY TOWARU

 1. Warunkiem zwrotu towaru jest:

 • Uzgodnienie zwrotu ze sprzedawcą

 • Odesłanie towaru bez śladu montażu

 • Zapakowanie towaru na palecie

 • Wylanie oleju z towaru (jeśli po zakupie został wlany do towaru)

 • Na towarze powinna znajdować się nieuszkodzona plomba, o której mowa w pkt. 11.

 1. Jeśli Nabywca wraz z towarem zakupił olej, opakowanie , w którym znajduje się olej , powinno być nienaruszone i nie otwierane. Opakowanie jest zabezpieczone plombami, a ich zerwanie uniemożliwia zwrot zakupionego oleju. Brak możliwości zwrotu oleju nie ogranicza prawa Nabywcy do zwrotu towaru.

 2. Nabywca odeśle zwracany towar do Sprzedawcy na własny koszt.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieodebrania przesyłki jeśli:

 • Przesyłka nie będzie spełniać warunków z punktu 13

 • Przesyłka będzie „za pobraniem”

 • Zwrot nie będzie uzgodniony ze sprzedawcą

 1. Sprzedawca zwróci Nabywcy należną kwotę za zakupiony towar lub towar i olej w ciągu 7 dni w sposób ustalony z Nabywcą. Jeśli zwracany jest tylko towar albo tylko olej Sprzedawca zwróci należność odpowiednio.

 2. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt przesyłki od Sprzedawcy do Nabywcy i od Nabywcy do Sprzedawcy.

 

WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

 1. Jeżeli osobna umowa nie stanowi inaczej to gwarancja udzielana jest wyłącznie bezpośredniemu Nabywcy towaru, który nabył towar u Sprzedawcy.

 2. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

 3. Gwarancja jest udzielana na okres 12 miesięcy, który jest liczony od daty zakupu.

 4. Gwarancją są objęte wyłącznie wady i usterki powstałe w towarze w okresie obowiązywania gwarancji, których przyczyna tkwiła w zakupionym towarze.

 5. Sprzedawca zapewnia Nabywcy poprawne działanie zakupionego towaru przez okres gwarancji, pod warunkiem należytego montażu w pojeździe i użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem.

 6. Zasadność reklamacji będzie rozpatrywana przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Sprzedawcy.

 7. Wady objęte gwarancją ujawnione w okresie gwarancji, będą bezpłatnie usuwane najpóźniej w ciągu 30 dni, licząc od dnia dostarczenia towaru do Sprzedawcy. Naprawy będą dokonywane w siedzibie Sprzedawcy lub po uzgodnieniu ze Sprzedawcą w wyznaczonych warsztatach mechaniki samochodowej.

 8. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres między zgłoszeniem usterki, a jej usunięciem.

 9. Warunkiem technicznym koniecznymi do uzyskania praw gwarancyjnych jest dokonanie przed montażem następujących czynności:

 • zalanie skrzyni olejem 75W90 w ilości i jakości jaką zaleca producent towaru

 1. Nabywca jest zobowiązany zamontować towar w pojeździe w ciągu 14 dni od daty zakupu. W przypadku, gdy montaż nie nastąpi we wspomnianym terminie, Nabywca jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę o nie zamontowaniu towaru i o przyczynie zaistniałej sytuacji.

 

WYŁĄCZENIE Z GWARANCJI

 1. Gwarancją nie są objęte:

 • Osprzęt znajdujący się przy towarze (patrz pkt. 10)

 • Regulacje eksploatacyjne oraz regulacje, które należy przeprowadzić w celu montażu towaru w pojeździe

 • Czynności eksploatacyjne, w tym wymiana towaru

 • Uszkodzenie powstałe w wyniku kontynuowania eksploatacji niesprawnego towaru.

 

UTRATA PRAW GWARANCYJNYCH

 1. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w wyniku:

 • Uszkodzenia mechanicznego towaru spowodowanego w trakcie montażu

 • Dokonania przeróbek i zmian konstrukcyjnych bez konsultacji i zgody Sprzedawcy

 • Celowego uszkodzenia towaru

 • Zastosowanie elementów eksploatacyjnych niezgodnymi z zaleceniami producenta.

 • Zastosowanie olejów w ilości i jakości niezgodnej z zaleceniami producenta

 • Uszkodzeń towaru spowodowanych wadliwym montażem użytkowaniem

 • Uszkodzenie plomby o której mowa w punkcie 11

 • Nie dopełnienia warunków przedstawionych w punkcie 26

 

PRZYJĘCIE REKLAMACJI

 1. Reklamacja powinna być złożona telefonicznie lub pisemnie w jednej z poniższych form:

 • bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej: „ARGA” Arkadiusz Gajaszek; Grabów Szlachecki 51;08-503 Nowodwór

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej:   arga@onet.pl

 1. Reklamowany towar powinien być dostarczony do Sprzedawcy i powinien być wyposażony we wszystkie elementy, w które został zaopatrzony w momencie sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania zasadności reklamacji do czasu uzupełnienia brakującego wyposażenia, a po upływie 14 dni do odmowy rozpatrywania reklamacji.

 2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca zastrzega sobie możliwość obciążenie Nabywcy kosztami ekspertyzy i innych czynności związanych z wyjaśnieniem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY ORAZ GWARANCJI

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie szkody spowodowane wadliwym działaniem towaru takie jak: koszty unieruchomienia pojazdu, parkowania, holowania, wynajmu samochodów zastępczych.

 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Nabywcy do domagania się od Sprzedawcy zawrotu utraconych zysków w związku z awarią towaru.

 3. W przypadku zwrotu towaru lub wymiany na wolny od wad Nabywcy nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu montażu i demontażu towaru.

 4. prawa i obowiązki stron reguluje niniejsza umowa, z którą Nabywca winien się zapoznać. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego ( w szczególności Art. 577-581). Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. Gwarancja nie ogranicza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

 5. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.